Deze website, met inbegrip van elke subwebsite die toegankelijk is via de homepage (gezamenlijk de "Website" genoemd), wordt beheerd door Carrier Global Corporation , haar dochterondernemingen, filialen en/of aanverwante entiteiten (gezamenlijk "Carrier" genoemd). Carrier biedt u en de entiteit die u mag vertegenwoordigen (hierna "u" of "uw") deze website aan om u online toegang te geven tot informatie over Carrier en haar producten, diensten en mogelijkheden. Deze voorwaarden voor gebruik zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website. DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET.

Beperkte licentie

Met inachtneming van de hierin uiteengezette gebruiksvoorwaarden en alle geldende lokale wet- en regelgeving verleent Carrier u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk, beperkt recht op toegang tot, gebruik en weergave van deze website en bijbehorende materialen en/of om kennis te nemen van de producten, diensten en mogelijkheden van Carrier. Deze toestemming is geen eigendomsoverdracht van de website en het hierin opgenomen materiaal, en is onderworpen aan de volgende beperkingen: (1) U moet op alle kopieën van de website en het materiaal alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen bewaren; en (2) U mag de website of het materiaal op geen enkele manier wijzigen, en de website en het materiaal op geen enkele manier reproduceren of in het openbaar weergeven, uitvoeren of distribueren, of op andere manier gebruiken voor openbare doeleinden, behalve wanneer dit specifiek is toegestaan in dit document. Carrier garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materialen op deze website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet aan Carrier gelieerd zijn.

Voorbehoud van rechten en eigendom

Handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze website worden weergegeven, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Carrier, van licentiegevers of contentproviders van Carrier, of van andere partijen. Al deze handelsmerken, logo's en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, bij wijze van implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk, logo of servicemerk dat op de website wordt weergegeven, te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de eigenaar, tenzij anders beschreven in dit document. Carrier behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in en op de website en de inhoud ervan zijn verleend.

Disclaimer

De informatie die op deze website wordt gepresenteerd is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, wordt verstrekt op een "as is"-basis en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Hoewel Carrier veel moeite doet om de informatie en documenten op deze website nauwkeurig, volledig en actueel te houden, geeft Carrier geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de inhoud ervan. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen verstrekt als referentie.

Veranderingen

Carrier kan deze voorwaarden voor gebruik van tijd tot tijd herzien. De wijzigingen zijn nooit met terugwerkende kracht en de meest actuele versie van de voorwaarden voor gebruik, die altijd op de website te vinden zal zijn, zal de relatie van Carrier met u regelen. Carrier zal proberen u op de hoogte te stellen van belangrijke herzieningen; bijvoorbeeld via een servicemelding die op de website wordt geplaatst. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke herzieningen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige voorwaarden voor gebruik te bekijken.

Beperkingen op het gebruik van de website

Tijdens de toegang tot en het gebruik van deze website mag u het volgende niet doen:

 1. Gebruikmaken van een apparaat, programma, algoritme of methodologie, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te krijgen tot een deel van de website of enige inhoud, deze te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de website of enige inhoud te reproduceren of te omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen op enigerlei wijze die niet met opzet via de website ter beschikking is gesteld;
 2. Proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot een deel of functie van de website, of andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de website of met een Carrier-server, of tot een van de diensten die op of via de website worden aangeboden, door middel van hacking, "mining" van wachtwoorden of andere onwettige middelen;
 3. Onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van de website of een met de website verbonden netwerk, noch het doorbreken van de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de website of een met de website verbonden netwerk;
 4. Reverse look-up, traceren of proberen informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de website, of een andere klant van Carrier, inclusief een Carrier-account dat geen eigendom is van u, te traceren naar de bron, of gebruikmaken van de website, of een dienst of informatie die beschikbaar wordt gesteld of aangeboden door of via de website, op welke manier dan ook met als doel het bekendmaken van informatie, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de website. U gaat ermee akkoord dat u geen enkele actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van de website, of de systemen of netwerken van Carrier, of van systemen of netwerken die met de website of Carrier zijn verbonden;
 5. Een apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de website of een transactie die op de website wordt uitgevoerd, of het gebruik van de website door een andere persoon te verstoren of te proberen te verstoren;
 6. Headers vervalsen of op andere wijze identificatoren manipuleren om de herkomst van een bericht of verzending die u naar Carrier op of via de website, of een op of via de Website aangeboden dienst stuurt, te verhullen;
 7. Doen alsof u iemand anders bent of dat u iemand anders vertegenwoordigt, of dat u zich voordoet als een andere persoon of entiteit;
 8. De website of de inhoud ervan gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn volgens deze voorwaarden voor gebruik, of om te verzoeken om het uitvoeren van illegale activiteiten of andere activiteit die inbreuk maakt op de rechten van Carrier of anderen;
 9. De op de website verstrekte contactgegevens gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, waaronder marketing;
 10. Gebruikmaken van hardware of software die bedoeld is om de goede werking van de website te verstoren, of om te proberen een systeem, gegevens of persoonsgegevens van de website heimelijk te onderscheppen;
 11. De werking van de website op enigerlei wijze onderbreken of proberen te onderbreken.

Carrier behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de website te allen tijde te beperken of te beëindigen zonder kennisgeving vooraf. Beëindiging van uw toegang of gebruik doet geen afbreuk aan enig recht of enige vergoeding waarop Carrier volgens de wet of rechtvaardigheidsbeginselen recht zou kunnen hebben.

Ingestuurd materiaal van de gebruiker

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u via de website verstuurt, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en het auteursrecht van dergelijk materiaal. U mag geen inhoud uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via deze website die:

 1. vertrouwelijk, eigendomsrechtelijk, vals, frauduleus, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, onrechtmatig of anderszins verwerpelijk is;
 2. een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij kan schenden of anderszins aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid of een wet kan overtreden; of
 3. softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" kan bevatten.

Als u materiaal verstuurt, verleent u Carrier, tenzij wij anders aangeven, een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en over de hele wereld in media weer te geven. U gaat er verder mee akkoord dat het Carrier vrij staat om alle ideeën, concepten of kennis te gebruiken die u of personen die namens u handelen aan Carrier verstrekken. U verleent Carrier het recht om de naam die u gebruikt in verband met dergelijk materiaal te gebruiken, wanneer zij daarvoor kiezen.

Voor sommige functies die op deze website beschikbaar zijn, is aanmelding en/of het gebruik van een wachtwoord vereist. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle verklaringen die u aflegt en voor alle handelingen of omissies die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoord. Als u een vermoeden hebt of bewust wordt van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord, breng Carrier dan onmiddellijk op de hoogte.

Hyperlinks en websites van derden

Bepaalde links naar websites op deze website zullen internetsites openen die niet onder de controle van Carrier vallen. Carrier biedt deze externe links uitsluitend voor uw gemak aan en het aanbieden van een dergelijke link is geen goedkeuring door Carrier van die website of van de inhoud, producten of diensten die deze website bevat of aanbiedt. Carrier geeft dan ook geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de beschikbaarheid of de inhoud, inclusief sublinks, die op deze websites te vinden zijn.

Wanneer u zich aanmeldt voor, bestelt bij, of producten of diensten koopt van een partij die op deze website een link heeft, gaat u een overeenkomst aan met die derde partij. In deze gevallen moet u de door deze derde partij gepubliceerde voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid lezen en begrijpen voordat u zich aanmeldt, of iets bestelt of koopt. Behoudens voor zover hierin uitdrukkelijk vermeld, is de door Carrier vermelde overeenkomst in die gevallen niet van toepassing. Carrier probeert zich zo veel mogelijk aan bedrijven te liëren die de privacybelangen van Carrier delen. Carrier kan en wil echter geen controle uitoefenen op de manier waarop deze partijen informatie gebruiken of verzamelen, of hun bedrijf uitoefenen.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, WIJST CARRIER UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DAT MATERIAAL OP DE WEBSITE VOLLEDIG, CORRECT, NAUWKEURIG, NUTTIG, BETROUWBAAR OF NIET-INBREUKMAKEND IS, EVENALS GARANTIES DIE IMPLICIET VOORTVLOEIEN UIT DE UITVOERING ERVAN OF DE HANDEL ERIN; DAT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DE WEBSITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR STELT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE VOLLEDIG, ACCURAAT OF ACTUEEL ZAL ZIJN.

ALS U MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE DOWNLOADT, DOET U DAT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP ZICH NEEMT. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE WEBSITE GRATIS AAN U TER BESCHIKKING WORDT GESTELD. U ERKENT DIT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, NOCH CARRIER, NOCH ZIJN LEVERANCIERS OF EXTERNE LEVERANCIERS VAN INHOUD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PRESTATIEVERLIES, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSCORRUPTIE, COMMUNICATIESTORING, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL, UW WINSTDERVING, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN EEN AANMELDING OF GEGEVENS), STRAF-, VOORBEELD-, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE, OF ENIGE ANDERE WEBSITE DIE U OPENT VIA EEN LINK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE ACTIES DIE CARRIER UITVOERT OF NALAAT TE ONDERNEMEN ALS GEVOLG VAN MEDEDELINGEN DIE U NAAR CARRIER STUURT, OF DE VERTRAGING BIJ GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD IN OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE, HET VERWIJDEREN OF WISSEN VAN MATERIAAL DAT WORDT INGESTUURD OF GEPLAATST OP DE WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER CARRIER OF EEN VAN ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Carrier en hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheden, vorderingen of uitgaven (met inbegrip van advocatenkosten) die door een derde partij tegen Carrier worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website en de door u geleverde inhoud, en van elke overtreding van deze voorwaarden voor gebruik.

Als u een technische storing van de website of de systemen die de website naar u of anderen verzenden veroorzaakt, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten en gerechtskosten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van die storing. Carrier behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen over alle zaken die anders onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u en in dat geval stemt u ermee in om met Carrier samen te werken aan de verdediging van een dergelijke zaak.

Geldend recht en jurisdictie

Deze website wordt onderhouden en beheerd door Carrier in de staat Florida in Verenigde Staten van Amerika. Carrier geeft geen enkele verklaring dat het materiaal op deze website geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties buiten de Verenigde Staten en toegang tot deze website vanuit gebieden waar de inhoud van deze website illegaal is, is verboden. Als u zich toegang verschaft tot deze website vanuit locaties buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. De wetten van de staat Florida zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van deze website, zonder uitvoering te geven aan de collisieprincipes of -regels.

Laatste update: 25 maart 2020